Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO ECO TADE

 

 

Sklep internetowy Eco Trade działający pod adresem www.b2c.ecotrade.pl prowadzony jest przez:

Eco Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Eco Trade lub Sprzedawca) z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrężnej 8, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005865, NIP 631-000-88-49, REGON 271776673.

We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów za pośrednictwem Sklepu można kontaktować się z Eco Trade poprzez e-mail ecotrade@ecotrade.pl lub pod numerem telefonu +48 32 231 20 88

 

§ 1.

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

Pojęciom użytym w Regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:

 • Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin działalności Sklepu internetowego wraz z załącznikami.
 • Sprzedawca lub Eco Trade – właściciel Sklepu: Eco Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.
 • Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy sprzedaży on-line dostępny pod adresem www.b2c.ecotrade.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i dokonać ich zakupu składając Zamówienia oraz otrzymywać Newslettera.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki osobowe, spółki cywilne) dokonująca zakupów w Sklepie (w tym również Konsument);
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie lub korzystający z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Towar – rzeczy ruchome, asortyment udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
 • Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach, konkursach i innych akcjach marketingowych.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, które określa w szczególności rodzaj i ilość Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Konto Klienta – elektroniczna baza danych zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień, zawierająca historię Zamówień, udostępnione Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Klienci korzystający z Sklepu internetowego pod adresem www.b2c.ecotrade.pl zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, który określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupu towarów za jego pośrednictwem.
 2. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r. poz. 1219) w zakresie prowadzenia Konta Klienta oraz przesyłania Newslettera. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego: Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2.  Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 3. Regulamin niniejszy nie ma zastosowania dla transakcji hurtowych zawieranych z Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą (transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, B2B).

§ 3.

ZASADY ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

 

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez jego stronę internetową www.b2c.ecotrade.pl
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient w celu złożenia Zamówienia ma możliwość:
 1. złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji oraz podaniu niezbędnych danych celem dokonania zakupów;
 2. rejestracji w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta i dokonywania zakupów poprzez logowanie do Konta Klienta.
 1. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest bezpłatne. Klient, aby zarejestrować się i założyć Konto Klienta musi wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w szczególności wymagane w formularzu dane osobowe oraz ustalając hasło, jak również zaakceptować Regulamin Sklepu oraz Politykę Prywatności.  Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym. Po dokonanej rejestracji każde kolejne logowanie odbywa się przy użyciu wskazanego przy rejestracji adresu e-mail Klienta oraz utworzonego podczas procesu rejestracji indywidulanego hasła. Klient ma możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji po zalogowaniu się na Konto Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta.
 2. Konto tworzone jest na czas nieoznaczony, przy czym Klient może w każdym czasie wydać dyspozycję usunięcia Konta bez konieczności podawania przyczyny. W celu usunięcia Konta należy wysłać mail na adres ecotrade@ecotrade.pl z żądaniem usunięcia konta. W wiadomości należy podać adres e-mail powiązany z Kontem Klienta, imię oraz nazwisko.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu dokonać:

 

  1. wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku;
  2. wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
  3. wskazania adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta;
  4. wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.

 

 1. Klient przesyłając do Sklepu Zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów. Wysłana przez Sklep informacja o przyjęciu Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu wyżej wskazanej oferty i zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku opłacenia Zamówienia i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze Sklepem na adres: ecotrade@ecotrade.pl
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, poprzez kliknięcie w link, otrzymany na adres e-mail wskazany w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Możliwość zmiany Zamówienia.
 4. Możliwość anulowania Zamówienia.

 

 1. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta za pośrednictwem posiadanych danych kontaktowych z prośbą o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia lub podanie prawidłowych danych w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych podanych przez Klienta lub też tożsamości Klienta. Jeżeli kontakt z Klientem będzie niemożliwy Sklep ma prawo anulowania Zamówienia. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub wiadomości sms na podany przez niego numer telefonu.

 

 1. W przypadku braku w Sklepie całości zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje Klienta telefonicznie lub wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mailowy oraz według wyboru Klienta zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze lub zrealizuje tą część zamówienia, która dotyczy dostępnych towarów. Sklep zwróci niezwłocznie należność za niezrealizowaną część Zamówienia.

 

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.

 


§ 4.

CENY TOWARÓW

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich (PLN),
  2. zawierają podatek VAT (cena brutto),
  3. nie obejmują kosztów dostawy;
  4. nie obejmują kosztów dodatkowych.
 1. Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Koszty dostawy Zamówienia podawane są osobno przy podsumowaniu Zamówienia po wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy zawarte są w zakładce Dostawa
 3. Koszty dodatkowe, takie jak koszty niektórych opakowań lub innych kosztów dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, płatne osobno, zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży. Zasady promocji określone są w odrębnym regulaminie.

 

§ 5.

PŁATNOŚCI

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski:
 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay
 • przelewem na rachunek bankowy 70 1240 1343 1111 0000 2337 5105
 • za pobraniem
 1. W przypadku dokonania wyboru przez Klienta sposobu zapłaty „za pobraniem” zobowiązany jest on do poniesienia dodatkowej opłaty. Jej wysokość wskazana jest w trakcie składania zamówienia podczas wyboru tej formy płatności.
 2. Na zapłatę za zakupiony Towar klient ma do 14 dni od daty złożenia Zamówienia. Jeżeli po upływie tego czasu Sklep nie odnotuje przelewu od Klienta lub nie otrzyma potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności złożone Zamówienie zostanie anulowane. Brak wpłaty traktowany jest jako rezygnacja z Zamówienia.
 3. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego po stwierdzeniu przez Sklep wpłaty na rachunek bankowy Sklepu; zaś w przypadku płatności za pobraniem po wysłaniu do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia.
 4. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po stwierdzeniu przez Sklep poprawnego wykonania operacji.
 5. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany.
 6. Potwierdzeniem dokonania zakupu jest dołączany do Zamówienia paragon lub faktura VAT, jeżeli Klient przy składaniu Zamówienia zaznaczy taką opcję. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sklep faktur w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy.
 7. Sprzedawca zachowuje prawo własności Towarów do momentu całkowitej zapłaty ceny.

 

§ 6.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA. DOSTAWA TOWARU.

 

 1. Termin realizacji Zamówienia wskazany w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu jest terminem orientacyjnym.
 2. Terminy realizacji zamówienia wynoszą 3-14  dni i liczone są od momentu otrzymania przez Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku płatności przelewem terminu realizacji zamówienia rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przez Sprzedawcę przelewu Klienta. Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Na terytorium Polski Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.
 6. Na wyraźne żądanie Klienta towar może być wysłany w inny sposób niż przewidziany powyżej. W takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem.
 7. Klient odbierając przesyłkę z Zamówieniem od kuriera powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania lub uszkodzenia, zerwania taśm naklejonych na przesyłkę Sklep zaleca sporządzenie w obecności kuriera/pracownika poczty/wg. informacji z paczkomatu protokołu szkody/reklamacji oraz niezwłocznie skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej – ecotrade@ecotrade.pl lub telefonicznie na numer +48 32 231 20 88 w celu wyjaśnienia sprawy.
 8. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
 • Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sklep za wymagające potwierdzenia;
 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

 

§ 7.

WADY TOWARU. PROCEDURA REKLAMACYJNA.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576 k.c.) jest odpowiedzialny wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne lub fizyczne towaru. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady w zakupionym Towarze Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.  W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu oraz opisem reklamacji (formularz reklamacyjny). Reklamacja powinna zostać wysłana przesyłką ekonomiczną na adres: ecotrade@ecotrade.pl . Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek przesyłanych za pobraniem.
 4. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1  (jednego) dnia od otwarcia opakowania i nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty wysyłki towaru, z tym, że jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedawca nie zwraca Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. EcotW przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.
 8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sklepu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 9. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym.

§ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient, który jest Konsumentem może zwrócić zakupiony w sklepie towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni licząc od daty odebrania Towaru (lub odebrania ostatniej części Zamówienia, jeżeli Zamówienie realizowane jest w częściach). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (tutaj: wzór oświadczenia) przed jego upływem. Skorzystanie przez Klienta z wzoru oświadczenia opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe.

 

 1. W przypadku odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsument jest zobowiązany zwrócić towar niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Eco  Trade Sp. z o.o., ul. Okrężna  8, 44-100 Gliwice. Na przesyłce powinna znaleźć się adnotacja ”odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 1. towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone;
 2. towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wyniku odstąpienia, w wysokości pobieranej przez operatora pocztowego w przypadku odesłania towaru.   Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedawca może sam dokonać odbioru towaru od Konsumenta. Jeśli Sprzedawca nie złoży Konsumentowi propozycji odbioru od niego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 9.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

 

 

  1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej - dane kontaktowe: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej - dane kontaktowe: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR) - pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o bezpłatna pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

 

§ 10.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą wszelkich nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: ecotrade@ecotrade.pl W reklamacji należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja lub innej wskazanej przez Klienta.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta lub wysyłanie Newslettera) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres Eco  Trade Sp. z o.o., ul. Okrężna  8, 44-100 Gliwice.
 3. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną Klient ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Na żądanie Klienta Sprzedawca udostępni aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11.

AWARIE I PRZERWY TECHNICZNE W DZIAŁANIU SKLEPU

 

 1. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do tego, iż nie będzie on funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu. O wszelkich Przerwach Technicznych polegających na awarii strony internetowej Sklep będzie się starał powiadamiać Klientów.

 

 

§ 12

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 

 1. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.  Administratorem danych osobowych jest Eco Trade sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrężnej 8, 44-100 Gliwice, KRS 0000005865.
 2. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności.
 3. Polityka prywatności jako załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Sklep jest wyłączną własnością Sprzedawcy.
 2. Towary i informacje prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Klienta i Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Sprzedawcy wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.

 

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postepowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30-09-2018.

 

X