Program lojalnościowy

Chcemy nagradzać naszych Stałych Klientów.

Zapraszamy do zgłoszenia do Programu Lojalnościowego

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest Eco Trade Sp. z o.o.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do klientów obsługiwanych na platformie sprzedażowej  b2c.ecotrade.pl
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 8. Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie b2c.ecotrade.pl  z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku zakończenia Programu punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

 

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 1. Klient – osoba dokonująca zakupów na platformie sprzedażowej  b2c.ecotrade.pl
 1. Organizator – Eco Trade Sp. z o.o.
 2. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo zgłosił chęć udziału w programie.
 4. Katalog nagród- katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów w b2c.ecotrade.pl oraz  spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Klient dokonuje rejestracji w programie wysyłając maila zgłoszeniowego na adres: administrator@ecotrade.pl. Zgłoszenie jest rejestrowane w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu e-maila ze zgłoszeniem przez Organizatora. Uczestnik otrzymuje maila z informacją o zarejestrowaniu w programie.
 4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: punkty naliczane są na podstawie zrealizowanych zamówień sprzedażowych, każde wydane 10 zł brutto = 1 pkt (nie dotyczy kosztów transportu)
 2. Punkty przyznawane są  od momentu zarejestrowania się w programie.
 3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie. O ilości posiadanych punktów uczestnik informowany jest mailowo po zrealizowaniu zamówienia. Ilość punktów otrzymanych za zamówienie Uczestnik może sprawdzić w wiadomościach do zamówienia w Panelu Klienta.
 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w sposób za pośrednictwem panelu na adres email: administrator@ecotrade.pl

 

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Klient może punkty zgormadzone na swoim koncie wymienić na nagrody:
 • SUPER ELITA - KREM ŚMIETANOWY DO UBIJANIA W PŁYNIE - OPAKOWANIE 1 LITR -  wartość 25 pkt
 • ŻELATYNOWY STABILIZATOR O SMAKU NEUTRALNYM PRAVENDA - OPAKOWANIE 1 KG - wartość 50 pkt
 • ŻELATYNOWY STABILIZATOR PRAVENDA O SMAKU CZEKOLADY OPAKOWANIE 1 KG - wartość 55 pkt
 • PYCHOTKA - 100% KONCENTRAT CIASTA NA GOFRY I NALEŚNIKI - OPAKOWANIE 10 KG – wartość -100 pkt
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
 3. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie do 14 dni nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.
 5. Wydawanie nagrody następuje przesyłką kurierską. Wydanie nagrody następuje z chwilą podpisania przez uczestnika potwierdzenia odbioru.
 6. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.
 7. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.  

 

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres administrator@ecotrade.pl stosowną informację.
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku

§8. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: administrator@ecotrade.pl.
 2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 30 dni od zgłoszenia.

 

§9. DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Eco Trade Sp z o.o.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 1. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres administrator@ecotrade.pl.
 1. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

§10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej b2c.ecotrade.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

X