Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO ECO TRADE

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE.

 

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego Eco Trade przekazują Państwo swoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych, pozyskanych przez Sklep Internetowy www.b2c.ecotrade.pl pod adresem internetowym www.b2c.ecotrade.pl (dalej: Sklep Internetowy).
 2. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego Eco Trade
 3. Pani/Pana dane osobowe  są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz w polskich przepisach prawa, w tym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 4. W celu realizacji wymogów ustawowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Eco Trade W zakresie wyrażeń użytych w niniejszej Polityce i rozpoczynających się „dużą literą” wiążące są definicje wyrażeń użyte w Regulaminie.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Eco Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrężnej 8, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005865, NIP 631-000-88-49, REGON 271776673, zwana dalej „Administratorem”. Administrator jest właścicielem Sklepu i Sprzedawcą oraz operatorem Strony internetowej.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora danych lub na adres e-mail: ecotrade@ecotrade.pl

 1. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 3. Wszystkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Na stronę internetową Sklepu można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. Podczas wchodzenia na stronę internetową Sklepu w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj/typ przeglądarki.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić świadczenie Państwu usług oraz dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym Eco Trade. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji Konta Klienta w Sklepie uniemożliwi rejestrację Konta. Pola obowiązkowe w formularzach są odpowiednio zaznaczone.

 

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane Klientów Sklepu internetowego: Eco Trade Ponadto Administrator przetwarza dane osób zapisanych na Newsletter.
 2. Zakres zbieranych danych zależy od Klienta i dokonywanych przez niego wyborów podczas korzystania ze Sklepu. Dane osobowe przekazuje Administratorowi Klient podczas dokonywania transakcji w Sklepie oraz podczas zakładania Konta Klienta, jak również kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem e-maili lub formularza kontaktowego.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych za pośrednictwem Sklepu, bądź podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  w szczególności:
 • zakładania, obsługi i zapewnienia działania Konta Klienta;
 • składania przez Klienta zamówień i zapewnienia prawidłowej realizacji składanych zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
 • wysyłania Newslettera;
 • komunikacji i obsługi innych zgłoszeń, które mogą być kierowane do Sklepu.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach:
 • rozstrzygania kwestii spornych oraz dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
 • analitycznych i statystycznych oraz doskonalenia oferowanych usług i towarów;
 • kierowania do Klienta treści marketingowych usług własnych Administratora oraz informacji o produktach Administratora;
 • komunikacji z Klientem, w szczególności przez e-mail i telefon, jeżeli Klient wyraził zgodę na takie formy komunikacji;
 • archiwalnych i zapewnienia rozliczalności.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów także w celu prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej oraz w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 
 2. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na podany w procesie rejestracji adres e-mail poprzez Newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną. Aby to zrobić należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: ecotrade@ecotrade.pl  lub listownie na adres: Eco Trade Sp. z o.o. ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice

 

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 2. Dane osobowe Klientów w celu należytej realizacji umowy mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska, serwisy płatności elektronicznych, dostawcom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, techniczne oraz organizacyjne; podmiotom świadczącym usługi księgowe,  ubezpieczeniowe, prawne, windykacyjne.
 3.  Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 1. PRAWA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Klientom, jako osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora. Zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby wnoszącej sprzeciw lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej przesyłając go bezpośrednio na adres siedziby Administratora lub drogą e-mail na adres: ecotrade@ecotrade.pl
 2. Odpowiedź będzie udzielana – nie później niż w terminie miesiąca - na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na wskazany adres korespondencyjny lub e-mail.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator przetwarza dane osobowe Klientów przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. W szczególności:
 • dane przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych transakcji zakupu - przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji oraz okres przedawnienia roszczeń;
 • dane przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Konta Klienta - do chwili  rezygnacji z Konta Klienta;
 • dane osobowe przetwarzane dla celów wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa - przez okres wynikający z tych przepisów;
 • dane osobowe przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów (marketing usług własnych) - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia sprzeciwu;
 • dane osobowe przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów (dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami) - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

 

 1. PLIKI COOKIES.

 

 1. Operatorem strony internetowej Eco Trade jest Eco Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrężnej 8, 44-100 Gliwice,
 2. Operator wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Klienta), identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • zapewniania bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania Klienta oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z Konta Klienta - służą zatem do ochrony danych osobowych Klienta przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • zapewnienia wydajności korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie - dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • utrzymania sesji (po zalogowaniu) i zwiększenia komfortu przeglądania stron -  co powoduje, że Klient  nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • tworzenia anonimowych statystyk — które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • korzystania z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny; Aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30-09-2018 r.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
X